Recomanacions i criteris d'ús dels ordinadors

 


Recomanacions d’ús dels ordinadors.

L'ordinador, a l'institut, és una eina de treball, tots n’hem de ser conscients. El fet de no portar-lo a l’institut equival a una falta de material.

 

Les bateries dels ordinadors han de carregar-se a casa.

 

Els ordinadors no s'han de desendollar mai estirant del fil, sinó per l'endoll.

 

Es recomana no descarregar pel·lícules, jocs, cançons o d’altres fitxers no relacionats amb el seu ús acadèmic, donat el fet que la descàrrega i la instal·lació excessiva de programes a l’ordinador pot provocar un alentiment del seu funcionament i que hi hagi programes que no funcionin correctament.

 

Cal fer un bon ús de l'ordinador i tenir en compte la seva fragilitat, és per això que cal evitar els cops o els moviments bruscos.

 

Es recomana que els alumnes guardin els seus documents a D:/Els meus documents, ja que en cas que necessiti una restauració de sistema, els arxius allà guardats no es perdran. Així mateix, és recomanable que els alumnes tinguin organitzats "Els meus documents" en carpetes per matèries.

 

Es recomana fer periòdicament còpies de seguretat a un disc dur extern o a un llapis de memòria, però no és convenient utilitzar el llapis en altres ordinadors.

 

Sempre que s'utilitzi l'ordinador convé seure adequadament per tenir cura de l’esquena i de la vista.

 

Cal utilitzar configuracions de pantalla còmodes, preferentment amb cursors sense vibració i amb colors clars.

 

Es recomana que cada alumne tingui un ratolí, uns auriculars i una funda.

 

Els portàtils han d'estar identificats amb una enganxina on hi consti el nom de l'alumne, número de sèrie i el curs. Els fons de pantalla i els salvapantalles seran els mateixos per tothom.

 

L’alumne és l'usuari del seu ordinador. Els professors de l’institut i els pares o tutors tindran accés al seu contingut.

 


 

 

 


Criteris d'ús dels ordinadors portàtils.

Introducció:

L’ús de l’ordinador a l’institut suposa comptar amb una eina d’aprenentatge inèdita i essencial, donat el fet que permet la connexió immediata i permanent de tothom amb persones, idees, recursos culturals i recursos de comunicació universals. Aquest fet obliga a tractar amb especial respecte tant les noves instal·lacions de l’institut que faciliten aquesta comunicació, com les computadores que la personalitzen.


Funcionament dels primers dies d’ús dels ordinadors.

  1. Quan l’institut ho comuniqui a les famílies, l’alumnat portarà per primera vegada l’ordinador a l’institut.


  1. L’institut no es fa responsable dels portàtils extraviats dels alumnes.

 

Normes d’ús diari:

1. L’alumnat ha d’assistir a l’institut sempre amb el seu ordinador, juntament amb la resta de materials per l’estudi.

2. L’ús dels ordinadors es farà sempre seguint les pautes del professorat.

3. Només es pot utilitzar l’ordinador propi o el de reserva si està justificat convenientment.

4. L’alumnat haurà d’apagar els ordinadors després de cada sessió de classe i no els podrà tornar a encendre fins a l’arribada del/la següent professor/a.

5. A classe, l’alumnat farà servir exclusivament el sistema operatiu indicat pel professorat (Linkat o Windows). El fons de pantalla serà per tots el mateix.

6. És sempre el professor/a qui diu quan l’alumnat utilitzarà l'ordinador, i quan es girarà l'ordinador o es baixarà la tapa per deixar-lo en hibernació.

7. Els ordinadors només es poden fer servir a les aules i únicament com a eina d'estudi. En la resta d’espais de l’institut s’han de portar guardats a la motxilla, i dins la funda. L'ordinador no pot sortir de l'aula, excepte quan ho requereixi la situació (grups de reforç, desdoblaments, grups d’atenció a la diversitat, altres aules...). En aquest cas, l’alumnat és responsable de retornar l’ordinador a l’aula al final de la classe.

8. L’alumnat no pot connectar-se a xats, missatgeria instantània, xarxes socials o qualsevol lloc a internet,  si no és per indicació del professorat.

9. Quan l'aula quedi buida, l'ordinador restarà guardat dins l'armari tancat amb clau.

10. Cada ordinador i el seu carregador hauran d'estar etiquetats amb el nom de l'alumne i el curs.

11. Quan un ordinador no funcioni o no tingui connexió a internet, no s'aturarà la classe i l'alumne/a continuarà la feina d’estudi a classe amb la compartició de l’ordinador d’un/a company/a.

12. Dins del centre està prohibit connectar-se a webs diferents a les que el professorat indiqui, així com fer ús de l'ordinador per activitats no relacionades amb el seu ús acadèmic.

13. Els auriculars només es podran fer servir quan el professorat ho demani.

14. L’alumnat haurà de dur els ordinadors a l’institut sempre carregats elèctricament i amb la configuració lògica correcta des de casa.

 Institut Juan Manuel Zafra

Rogent 51 - 08026 Barcelona - Tel.: 934 350126 - 934 351 512 - Fax: 934 502 029 - email: iesm-jmzafra@xtec.cat
logo_consorci LOGO.ESCOLES.S.HORITZONTAL.1.COLOR