L'economia circular

nuvol

Per Cristina Manzanares i Salma Zian, 4t ESO

L'economia circular i la seva inclusió en els programes electorals del 21 de desembre del 2017

1. INTRODUCCIÓ

Aquesta recerca té el seu origen en el visionat a Youtube d'un vídeo sobre l'economia circular. El vídeo proposava una societat basada en una economia circular en comptes de l’economia actual i ho exemplificava amb el procés que es faria en el cas d'un «smartphone». La possibilitat de plantejar-se des de la seva fabricació, una recuperació de materials i l'oportunitat de donar als objectes una segona vida, estalviant així materials, energia i cost econòmic, la vam trobar no únicament interessant, sinó necessària si es vol un planeta amb recursos per tota la humanitat. Així que al juliol del 2017 vàrem plantejar per Gmail a la Mapi (professora de l’extraescolar Zafra Investigadora), fer una recerca relacionada amb l’economia circular.

Una vegada iniciat el curs consultàrem bibliografia per establir el marc teòric i per saber sobre l’existència d’empreses que posaven en els seus productes, les bases d’una economia circular.

En estar pròximes les eleccions del 21 de desembre i considerar que l’economia circular hauria d’estar a tots els programes electorals per la seva importància social i mediambiental, vam decidir fer una recerca al voltant del grau de coneixement per part de la gent i les prioritats en aquest camp que es plantejaven els diferents partits polítics, ja que els diferents governs i càrrecs polítics haurien de ser els que promoguessin, conscienciessin i facilitessin a la població un ús sostenible dels recursos.

2. PREGUNTES. OBJECTIUS. HIPÒTESIS

Partint de la idea que la gent hauria de conèixer la via d’utilització de recursos des de l’economia circular i que els diferents governs han de posar els mitjans necessaris perquè així sigui, les nostres preguntes són: Fins a quin punt els estudiants universitaris i la gent en general, sap què és i què significa l’economia circular? Els polítics dels diferents partits que es presenten a les eleccions del 21 de desembre de 2017, tenen polítiques que promouen i afavoreixen la implantació d’una economia circular, respectuosa amb el medi ambient?

L’objectiu és fer un estudi quantitatiu sobre:  

  • El grau de coneixença del concepte «economia circular» entre població universitària i població en general.  
  • Les paraules-conceptes que es repetien en els programes electorals, al voltant de l’economia circular.

Hipòtesis:  

  • El concepte economia circular serà més conegut per els universitaris que no pas per la gent en general.  
  • Tots els partits polítics inclouran als seus programes electorals accions a desenvolupar tenint com a referent l’economia circular.

3. METODOLOGIA

La metodologia correspon a un estudi quantitatiu amb el disseny, utilització i anàlisi de les respostes a un formulari de dades obtingudes a l’atzar d’alumnes universitaris de la facultat d’arquitectura del campus de Pedralbes (en total 50) i de 50 persones que es trobaven al carrer, al treball o que simplement eren coneguts dels nostres pares presentat els resultats en % i en diagrama de barres.

Consulta de https://politica.elpais.com/politica/2017/12/08/actualidad/1512727945_699180.html per fer una lectura dels programes electorals dels diferents partits i per separar els textos on s’inclouen aspectes d’economia circular per posteriorment utilitzar https://www.nubedepalabras.es/ presentant els resultats en forma de núvol de paraules associades a economia circular per poder comparar i analitzar.

4. RESULTATS

Captures de pantalla dels resultats més rellevants sobre l’apreciació dels coneixements sobre economia circular i núvols de paraules a partir del text corresponent a mesures econòmiques i sostenibles (il·lustració superior).

ec circular600

5.CONCLUSIONS  

  • Dels universitaris enquestats, un 3% va dir que sabia què era l’economia circular però d’aquest 3% un 33,3%, no ho va explicar correctament. De la població en general només un 1% va dir saber què era, però d’aquest 1%, el 50% ho va dir malament. A l’hora d’afirmar la nostra primera hipòtesis, podem dir que es compleixen les previsions ja que del 3% dels universitaris que deien saber el que era l’economia circular, 2 de cada 3 sabien explicar-ho realment, davant de la població en general dels quals del 1% que deia saber el què era, 1 de cada 2 ho sabia explicar. Ara bé, pensàvem que la diferència seria més elevada.  

  • La nostra segona hipòtesis no es compleix ja que de les 7 forces polítiques més representatives que és van presentar al 21D només 5 (C’s, ERC, la CUP JuntsxCat i PSC) van fer una explícita menció del terme «economia circular». En quant a polítiques ecològiques en general tots els partits, menys 1 (el PP), van incorporar propostes enterament ecològiques.

Així doncs, falta un coneixement en general del què és i què representa una economia circular com a model d’ús dels recursos. Els partits polítics que han de fomentar i facilitar mesures perquè es posi en pràctica, no ho faciliten suficientment, sent de vital importància per les generacions futures, prendre mesures per fer un ús sostenible dels recursos.

6. BIBLIOGRAFIA

(Pàgines consultades entre agost i novembre de 2017)

https://www.residuosprofesional.com/reciclaje-esencial-economia-circular/ Explica què és l'economia circular i et diu quins objectius té Europa per aconseguir que aquest continent pugui funcionar amb l'economia circular i no amb l'economia lineal, que es la que actualment utilitzem. L’economia circular va sorgir a causa del gran creixement de demanda que hi havia en el mercat fent que les matèries primes s’anessin esgotant. Els gestors de residus(recicladors) són essencials per aconseguir que el producte sigui tractat adequadament i perquè els seus components tornin a la cadena productiva. La Unió Europea té uns objectius de sostenibilitat de recursos en els quals l’economia circular podria aportar beneficis mediambientals, creació de treball i una font segura de matèries primes.

http://www.lavanguardia.com/natural/20170518/422715398403/thecircularlab-laboratorio-innovacionenvases-ecoembes.htmll «The Circular Lab» és una iniciativa d'Ecoembes que centra la seva activitat en l'estudi, prova i desenvolupament de las millors pràctiques en l'àmbit dels envasos i el seu reciclatge, sota una economia circular i a través de la investigació col·laboradora.

https://www.residuosprofesional.com/circ-pack-economia-circular-plasticos/ Projecte europeu en el que participen 22 entitats per contribuir a reduir al màxim la quantitat d'envasos de plàstic que acaben a l'abocador.

http://www2.uned.es/biblioteca/rsu/pagina4.htm Explica tot el tractament dels materials orgànics, els plàstics, el vidre, el paper, el cartró i el metall. També explica la incineració d'escombraries, com funciona i es fa.

http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IdEntrega=1065 Dificultats del procés de reciclat del plàstic a causa de les 7 classes de plàstics diferents; al ser incompatibles termodinàmicament unes amb les altres, dificulten el seu reciclatge. És per això que s’han de classificar per poder reciclar.

http://www.epremasa.es/residuos/envases-ligeros/tratamiento-envases.html En aquesta pàgina es parla sobre la planta de selecció automàtica (que selecciona i separa els tipus de plàstics) que hi ha a Montalbàn, Terol.

http://www.ewwr.eu/es/case-studies Pàgina web de la fira de la «Setmana de la Prevenció de Residus» (Week for Waste Reduction). L'objectiu és implantar durant una setmana accions sobre la sensibilització dels recursos sostenibles i gestionar els residus.

https://www.residuonvas.cat/ Pàgina web on s'indica on van, quin procediment segueix i en que es transformen 133 objectes diferents.

https://politica.elpais.com/politica/2017/12/08/actualidad/1512727945_699180.html Recull de Programes electorals dels diferents partits

https://www.nubedepalabras.es/ Programari per elaborar núvols de paraules

Tutora del treball: María del Pilar Menoyo Díaz

Abril 2018

 Institut Juan Manuel Zafra

Rogent 51 - 08026 Barcelona - Tel.: 934 350126 - 934 351 512 - Fax: 934 502 029 - email: iesm-jmzafra@xtec.cat
logo_consorci LOGO.ESCOLES.S.HORITZONTAL.1.COLOR